polski english niemiecki
Ogólne warunku zakupu

 

___________________________________

Ogólne warunku zakupu

obowiązujące wszystkich kontrahentów

MARBOPUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

 

Nr dokumentu:

PG02_OWZ_rev.01

ISO 9001:2015

IATF 16949:2016

 

Nr rewizji:

01

Data rewizji:

2019-03-04

§1 DEFINICJE

 

W Ogólnych Warunkach Zakupu (OWZ) poniższe terminy mają następujące znaczenia:

 

1)       Dodatkowe Ustalenia – dodatkowe postanowienia Stron niesprzeczne z OWZ dotyczące w szczególności materii nieuregulowanej w OWZ lub materii, w której OWZ dopuszczają odmienną regulację, jak na przykład ustalenia dotyczące cen, szczegółów dokonywania płatności, parametrów i właściwości poszczególnych wyrobów, technologii produkcji, sposobu dostaw/odbiorów Towarów lub/i Usług,

2)       Dostawca – podmiot otrzymujący od MARBOPUR zamówienia wyprodukowania lub/i dostarczenia Towarów lub/i świadczenia Usług, będący polską lub zagraniczną: osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa lub ustawodawstwo lub właściwy organ państwa obcego przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

3)       Informacje Poufne – wszelkie informacje nieujawnione do publicznej wiadomości dotyczące MARBOPUR, jej pracowników, współpracowników, kontrahentów, udziałowców przekazane, niezależnie od formy przekazania, Dostawcy przez MARBOPUR, jej pracowników, współpracowników, kontrahentów, udziałowców, lub do których uzyskał dostęp w związku ze świadczeniem Usług na rzecz MARBOPUR, w szczególności o charakterze know-how, technicznym, technologicznym finansowym, organizacyjnym, prawnym, personalnym (w tym danych osobowych), handlowym lub innym posiadającym wartość gospodarczą,

4)       MARBOPUR – Marbopur spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bielsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000533553,

5)       QAA – umowa o zapewnieniu jakości określająca podstawowe wymogi dotyczące systemu jakości Dostawcy,

6)       Strony (Strona) – łącznie MARBOPUR i Dostawca (osobno MARBOPUR albo Dostawca),

7)       Towary – towary w tym surowce i wyroby będące przedmiotem zamówienia składanego przez MARBOPUR,

8)       Usługa (Usługi)   usługi świadczone przez Dostawcę na zamówienie MARBOPUR,

9)       Umowa – porozumienie Stron dotyczące zakupu określonej partii Towarów lub/i Usług o treści wynikającej przede wszystkim z zamówienia, potwierdzenia zamówienia, OWZ, Dodatkowych Ustaleń Stron oraz QAA, w stosunku do Dostawców, którzy zobowiązali się do stosowania QAA.

 

§2 ZAKRES I OBOWIĄZYWANIE

 

1.   Wszystkie zamówienia składane Dostawcy przez MARBOPUR oraz potwierdzenia zamówienia i zawarte na ich podstawie Umowy oraz Dodatkowe Ustalenia podlegają postanowieniom OWZ, z wyłączeniem innych wzorców umownych, chyba że Strony postanowią pisemnie pod rygorem nieważności o ich zmianie, modyfikacji lub wyłączeniu niektórych z nich od stosowania, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2.   Umowy oraz Dodatkowe Ustalenia z Dostawcami w stosunku do Dostawców, którzy zobowiązali się do stosowania QAA, podlegają postanowieniom zarówno QAA jak i OWZ. W przypadku niedającej się usunąć sprzeczności pomiędzy postanowieniami QAA a OWZ, pierwszeństwo stosowania przysługuje postanowieniom QAA.

3.   OWU, Dodatkowe Ustalenia oraz, w stosunku do Dostawców, którzy zobowiązali się do stosowania QAA, stanowią integralną część Umowy a Strony Umowy zobowiązują się do stosowania ich postanowień w każdym przypadku, w którym zawarły Umowę lub/i przystąpiły do realizacji zamówienia.

4.   Wszelkie wcześniejsze obowiązujące w dniu wejścia w życie OWZ porozumienia lub ustalenia w zakresie uregulowanym w OWZ zawarte w formie pisemnej pomiędzy Stronami pozostają skuteczne, chyba że Strony postanowią inaczej w formie pisemnej lub MARBOPUR dokona ich wypowiedzenia (rozwiązania). W razie obowiązywania wskazanych porozumień lub ustaleń, postanowienia OWZ stosuje się w miarę możliwości uzupełniająco i odpowiednio.

5.   MARBOPUR oświadcza, że nie akceptuje jakichkolwiek warunków, wzorców umownych lub postanowień stosowanych przez Dostawcę. Dostawca przyjmując do realizacji zamówienie MARBOPUR wyraża zgodę na to, że stosowane przez niego warunki, wzorce umowne lub postanowienia nie będą miały zastosowania w Umowach z MARBOPUR, chyba że zostanie to wyraźnie i pisemnie pod rygorem nieważności uzgodnione przez Strony po wejściu w życie OWZ.

 

§3 WYKONYWANIE UMOWY

 

1.   Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy wykonywaniu Umów.

2.   Dane teleadresowe MARBOPUR, to:

MARBOPUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,

Adres: ul. Przemysłowa 6/10, Bielsko (64‑400 Międzychód),

Telefon: + 48 95 748 20 81, Faks: + 48 95 748 20 25,

Adres e-mail: logistyka@marbopur.com.pl,

Dodatkowe dane: KRS: 0000533553, NIP: 5951467266, REGON: 302518594.

3.   Za wyjątkiem wypadków w Umowach wskazanych – przewidujących tylko formę pisemną – kontakty oraz doręczenia związane z wykonywaniem Umowy mogą być dokonywane za pośrednictwem telefonu, faksu oraz poczty elektronicznej (e-mail) zgodnych z danymi teleadresowymi Stron oraz osób kontaktowych.

4.   Wszelkie ustalenia telefoniczne pomiędzy Stronami, aby były skuteczne muszą być każdorazowo potwierdzone przez Strony pisemnie lub za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

 

§4 ZAMÓWIENIA

 

1.   Dostawca dostarcza Towary lub/i świadczy Usługi zgodnie z uprzednio ustalonymi parametrami i właściwościami.

2.   Zamówienia obowiązują tylko wówczas, jeśli zostaną przekazane w formie pisemnej. Jako zachowanie formy pisemnej zamówienia uważa się także zamówienia przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub za pośrednictwem faksu.

3.   Po złożeniu zamówienia przez MARBOPUR, Dostawca w ciągu 3 dni roboczych przekazuje MARBOPUR w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub za pośrednictwem faksu potwierdzenie zamówienia obejmujące ustalenia Stron w przedmiocie zamówienia, w tym ewentualne zastrzeżenia do złożonego zamówienia. Niewniesienie przez Dostawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia pisemnych zastrzeżeń oznacza przyjęcie zamówienia do realizacji bez jakichkolwiek uwag.

4.   Potwierdzenie zamówienia określa oprócz danych Dostawcy:

a.     indywidualny numer zamówienia MARBOPUR,

b.    oznaczenie Towarów lub/i Usług,

c.     datę wykonania Towarów lub/i Usług  danego zamówienia,

d.    jeżeli Strony ustalą, że wysyłki Towaru dokonuje Dostawca – sposób i datę dostawy,

e.     cenę za Towary lub/i Usługi oraz sposób i termin płatności,

f.      przysługujące MARBOPUR rabaty i upusty,

g.     inne istotne elementy zamówienia. 

5.   Jeżeli przekazane MARBOPUR przez Dostawcę potwierdzenie zamówienia odpowiada złożonemu zamówieniu w zakresie: Towarów lub/i Usług, które mają zostać wykonane, dat wykonania i ewentualnego sposobu i dat dostawy, a także określa ustaloną przez Strony cenę, sposób i termin płatności, Umowę uważa się za zawartą. W innym wypadku, potwierdzenie zamówienia jest kontrofertą Dostawcy wobec zamówienia MARBOPUR, które dla zawarcia umowy MARBOPUR musi zaakceptować w formie pisemnej.

 

§5 DOSTAWY

 

1.    Dostarczane Towary lub/i Usługi muszą być wykonane oraz dostarczone zgodnie z zamówieniem.

2.    Dostawca zobowiązany jest wraz z towarem dostarczyć komplet dokumentów: WZ lub fakturę, list przewozowy, wymagane atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi oraz inne dokumenty warunkowane specyfiką Towarów lub/i Usług, jak i sposobem dostawy.

3.    Towary muszą być opakowane, oznakowane i etykietowane umożliwiając szybką identyfikację, czyli zawierać przede wszystkim oznaczenie towarów zgodnie z zamówieniem. Na dokumencie WZ lub fakturze powinien znajdować się numer zamówienia MARBOPUR, oznakowanie towaru zgodne z zamówieniem, ilość i jednostka miary.

4.    Dostawca na żądanie MARBOPUR musi dostarczyć certyfikaty lub atesty materiałowe stwierdzające zgodność dostarczonego Towaru z zamówieniem.

5.    Towary powinny być właściwie zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu.

6.    Ryzyko ponoszone jest zgodnie z warunkami dostawy według Międzynarodowych Reguł Handlu opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (Incoterms 2010). Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia MARBOPUR przyjmuje dopiero od momentu potwierdzonego pisemnie przez MARBOPUR odbioru towaru w miejscu przeznaczenia.

7.    Dostawa przed ustalonym terminem może mieć miejsce tylko za zgodą MARBOPUR z zastrzeżeniem, że zapłata będzie miała miejsce zgodnie z terminem ustalonym w zamówieniu.

8.    MARBOPUR ma prawo po upływie terminu dostawy domagać się odszkodowania za niezrealizowanie dostawy lub nabyć towar od osoby trzeciej lub odstąpić od Umowy. Przyjęcie opóźnionej dostawy nie powoduje rezygnacji z roszczeń. Za opóźnienie w dostawie MARBOPUR może żądać od Dostawcy pokrycia szkód i strat spowodowanych opóźnieniem oraz zapłaty kary umownej w wysokości 1% ceny Towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

 

§6 JAKOŚĆ

 

1.    Dostawca zobowiązuje się do wykonania, dostarczenia Towarów lub/i świadczenia Usług o najwyższej jakości. Dostarczone Towary muszą być pełnowartościowe, trwałe i pozbawione jakichkolwiek wad materiałowych, projektowych lub wykonawczych.

2.    Dostawca oświadcza, że zaakceptował wymagania MARBOPUR odnośnie zamawianych Towarów, a wszystkie dostarczane przez niego Towary lub/i świadczone Usługi spełniają te wymagania.

3.    Dostawca ma obowiązek wcześniejszego poinformowania MARBOPUR o:

a.     zmianie materiałów lub surowców dotychczas stosowanych (zatwierdzonych przez MARBOPUR),

b.    zmianie procesu technologicznego lub metody produkcji.

4.    Dostawca zgadza się na przeprowadzenie audytu przez wyznaczonych przedstawicieli MARBOPUR w zakresie procesów produkcji i kontroli.

5.    W przypadku, gdy dostarczone Towary lub/i wykonane Usługi nie spełniają wymogów jakościowych MARBOPUR powiadamia Dostawcę o wadach wykrytych w przeciągu 5 dni roboczych od dnia ich zidentyfikowania. W tym zakresie Dostawca zrzeka się prawa do stwierdzenia zwłoki w przesłaniu powiadomienia o wadach. Zapłata należnej ceny nie jest równoznaczna z przyjęciem przez MARBOPUR wadliwych Towarów lub/i Usług.

6.    Wadliwe Towary Dostawca jest zobowiązany do wymiany na wolne od wad w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku, gdy Dostawca nie dotrzyma tych warunków MARBOPUR ma prawo do:

a.     nabycia towarów od osób trzecich na koszt i ryzyko Dostawcy,

b.    zwrotu wadliwych Towarów na koszt Dostawcy,

c.     wykonania prac naprawczych we własnym zakresie lub zlecenia ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy,

d.    zwrotu od Dostawcy wszelkich kosztów poniesionych przez MARBOPUR w związku z dostarczeniem wadliwych Towarów.

 

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

 

1.    Dostawca zobowiązuje się przy wypełnianiu Umowy przestrzegać odpowiednich przepisów prawnych i urzędowych. Towary i Usługi muszą spełniać wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.    Dostawca odpowiada, by MARBOPUR przez dostawę i zużycie Towaru nie naruszył praw osób trzecich do produktów, w tym patentów lub innych praw ochronnych Towarów, w tym wzorów użytkowych.

3.    Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez MARBOPUR lub osoby trzecie, powstałe w wyniku lub w związku z wadliwym wykonywaniem przez Dostawcę lub podmioty, z których usług korzysta przy wykonywaniu Towarów i świadczeniu Usług, jak i usuwaniem wad.

4.    Jeżeli wystąpi szkoda, Dostawca jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym MARBOPUR oraz podjąć wszelkie racjonalne środki w celu jej zabezpieczenia i zapobieżenia dalszemu zwiększeniu, a następnie we właściwy sposób naprawić ją na koszt własny, chyba że MARBOPUR otrzyma pełny zwrot takich kosztów od ubezpieczyciela, lub też szkoda została spowodowania wyłącznie wskutek działania lub zaniechania MARBOPUR.

5.    Dostawca musi spełnić wymagania prawne wynikające z odpowiedzialności za produkt oraz wycofać produkt w przypadku reklamacji bądź akcji naprawczej z rynku.

6.    Dostawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podczas obowiązywania Umowy i jest zobowiązany do utrzymywania go pełnym zakresie w czasie obowiązywania Umowy. Jeśli wystąpi zdarzenie objęte ubezpieczeniem, Dostawca dostarczy informacje o wszystkich powiązanych zdarzeniach ubezpieczeniowych, okolicznościach i inne informacje wymagane przez ubezpieczyciela lub MARBOPUR.

 

§8 POCHODZENIE TOWARU

 

1.    Dostawca zobowiązuje się do przekazywania MARBOPUR zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, wszystkich wymaganych przez organy krajowej administracji skarbowej, w tym naczelników urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych deklaracji o pochodzeniu poszczególnych produktów.

2.    Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone MARBOPUR niedogodności wynikłe z niewłaściwego lub nie czasowego dostarczenia wymaganych „Deklaracji dostawcy”, chyba że Dostawca nie jest odpowiedzialny za takie opóźnienia czy niewłaściwe wykonanie zobowiązań. Na życzenie MARBOPUR Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia dokładnych informacji potwierdzających pochodzenie jego produktów poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów celnych potwierdzonych przez organy krajowej administracji skarbowej.

 

 

 

 §9 PŁATNOŚĆ

 

1.    Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi na podstawie wystawionej przez Dostawcę faktury VAT.

2.    Fakturę VAT należy wystawić na adres siedziby MARBOPUR.

3.    Ustalony przez Strony termin i sposób płatności będą każdorazowo wynikać z potwierdzenia zamówienia, Umowy lub Dodatkowych Ustaleń.

4.    Termin zapłaty faktury błędnie wystawionej liczony jest od momentu wpłynięcia faktury korygującej. Termin płatności zostaje wówczas odpowiednio przedłużony.

5.    Uregulowanie płatności nie jest potwierdzeniem wykonania przez Dostawcę zobowiązań wynikających z umowy.

 

§10 SIŁA WYŻSZA

 

1.    Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, a także innych zdarzeń, na które Strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć (siła wyższa).

2.    Strona, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.

3.    Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

4.    Strona, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, jest obowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonywanie Umowy.

 

§11 GWARANCJA

 

1.    Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty odbioru Towaru lub/i wykonania Usługi o ile nie zostało to inaczej określone w Dodatkowych Ustaleniach.

2.    W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad Towaru lub/i Usługi, Dostawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie każdorazowo uzgodnionym z MARBOPUR, nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady, chyba że charakter wady będzie wymagał dłuższego czasu do jej usunięcia, o czym Dostawca bezzwłocznie poinformuje MARBOPUR.

3.    Zgłoszenie wady powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z pisemnym opisem wady bezzwłocznie po jej ujawnieniu.

4.    Wybór sposobu usunięcia wad (naprawa, wymiana wadliwego Towaru, ponowne wykonanie Usługi) będzie przysługiwał MARBOPUR.

5.    Niezależnie od zastrzeżonej gwarancji MARBOPUR może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Towaru na zasadach określonych w §6 OWZ.

 

§12 POUFNOŚĆ

 

1.   Dostawca zobowiązuje się do:

a.       zachowania w tajemnicy i nie ujawniania innym podmiotom Informacji Poufnych, w całości albo w części,

b.       ochrony i zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ujawnieniem, kradzieżą, utratą lub nieuprawnionym dostępem,

c.        wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz MARBOPUR.

2.   Nie stanowi naruszenia obowiązków wskazanych w ust. 1 ujawnienie Informacji Poufnych:

a.       powszechnie znanych lub wcześniej ujawnionych w sposób nienaruszających obowiązku zachowania poufności,

b.       za wyraźną, uprzednią zgodą MARBOPUR,

c.        przed właściwym organem w celu ochrony praw Dostawcy w sporze z MARBOPUR,

d.       jeżeli obowiązek ujawnienia danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.   W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit d) Dostawca zobowiązuje się do:

a.       poinformowania MARBOPUR o zaistnieniu obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych, zakresie w jakim mają zostać ujawnione oraz podmiocie, na rzecz, którego ujawnianie ma nastąpić, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wykluczają dokonanie takiego poinformowania,

b.       ujawnienia Informacji Poufnych jedynie w takiej części jaka jest wymagana przepisami prawa,

c.        poinformowania podmiotu na rzecz którego następuje ujawnienie o poufnym charakterze przekazywanych danych,

d.       powzięcia wszelkich racjonalnych działań celem zapewnienia, że ujawniane dane będą traktowane jako poufne przez podmiot, na rzecz którego następuje ujawnienie i wykorzystywane przez ten podmiot jedynie w celach uzasadnionych ujawnieniem.

4.   Obowiązek zachowania poufności dotyczy również Informacji Poufnych, do których Dostawca uzyskał dostęp lub przekazanych Dostawcy przed zawarciem niniejszej Umowy.

5.   Obowiązek zachowania tej tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.

 

§13 KLAUZULA SALWATORYJNA

 

W razie gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków Zakupu, Umowy, Dodatkowych Ustaleń lub QAA, w stosunku do Dostawców, którzy zobowiązali się stosować QAA było lub miało się stać nieważne, ważność całych Ogólnych Warunków Zakupu, Umowy, Dodatkowych Ustaleń oraz QAA, w stosunku do Dostawców, którzy zobowiązali się stosować QAA pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku, Strony zastąpią nieważne postanowienie innym, skutecznym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia.

 

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.   Niniejsze OWZ wchodzą w życie w dniu 04.03.2019 roku.

2.   Każda zmiana OWZ będzie opublikowana przez MARBOPUR na stronie internetowej MARBOPUR, a Dostawca zobowiązuje się do jej bieżącego monitorowania i stosowania się do postanowień OWZ każdorazowo udostępnionego na stronie internetowej MARBOPUR.

3.   Do wszelkich stosunków prawnych pomiędzy MARBOPUR a Dostawcą stosuje się prawo polskie.

4.   W razie zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności językowych lub interpretacyjnych pomiędzy polską wersją językową OWZ a innymi wersjami językowymi, wiążąca jest wersja polska, chyba że Strony postanowią inaczej w Umowie.

5.   Strony zobowiązują się rozwiązywać wszelkie wynikłe spory w drodze negocjacji.

6.  Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów sądowych będzie Sąd właściwy dla siedziby MARBOPUR.

 

 

 

© Copyright 2011 MARBO
ul. Przemysłowa 6/10, 64-400 Międzychód - Bielsko
tel. +48 95 748 20 81, fax 95 748 20 25
e-mail: info@marbopur.com.pl