Ogólne warunku zakupu obowiązujące wszystkich kontrahentów

MARBOPUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

Nr dokumentu: PG02_OWZ_rev.01

ISO 9001:2015 IATF 16949:2016

Nr rewizji: 01

Data rewizji: 2019-03-04

 

§1 DEFINICJE

 

W Ogólnych Warunkach Zakupu (OWZ) poniższe terminy mają następujące znaczenia:

 1. Dodatkowe Ustalenia – dodatkowe postanowienia Stron niesprzeczne z OWZ dotyczące w szczególności materii nieuregulowanej w OWZ lub materii, w której OWZ dopuszczają odmienną regulację, jak na przykład ustalenia dotyczące cen, szczegółów dokonywania płatności, parametrów i właściwości poszczególnych wyrobów, technologii produkcji, sposobu dostaw/odbiorów Towarów lub/i Usług,
 2. Dostawca – podmiot otrzymujący od MARBOPUR zamówienia wyprodukowania lub/i dostarczenia Towarów lub/i świadczenia Usług, będący polską lub zagraniczną: osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa lub ustawodawstwo lub właściwy organ państwa obcego przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
 3. Informacje Poufne – wszelkie informacje nieujawnione do publicznej wiadomości dotyczące MARBOPUR, jej pracowników, współpracowników, kontrahentów, udziałowców przekazane, niezależnie od formy przekazania, Dostawcy przez MARBOPUR, jej pracowników, współpracowników, kontrahentów, udziałowców, lub do których uzyskał dostęp w związku ze świadczeniem Usług na rzecz MARBOPUR, w szczególności o charakterze know-how, technicznym, technologicznym finansowym, organizacyjnym, prawnym, personalnym (w tym danych osobowych), handlowym lub innym posiadającym wartość gospodarczą,
 4. MARBOPUR – Marbopur spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bielsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000533553,
 5. QAA – umowa o zapewnieniu jakości określająca podstawowe wymogi dotyczące systemu jakości Dostawcy,
 6. Strony (Strona) – łącznie MARBOPUR i Dostawca (osobno MARBOPUR albo Dostawca),
 7. Towary – towary w tym surowce i wyroby będące przedmiotem zamówienia składanego przez MARBOPUR,
 8. Usługa (Usługi) –  usługi świadczone przez Dostawcę na zamówienie MARBOPUR,
 9. Umowa – porozumienie Stron dotyczące zakupu określonej partii Towarów lub/i Usług o treści wynikającej przede wszystkim z zamówienia, potwierdzenia zamówienia, OWZ, Dodatkowych Ustaleń Stron oraz QAA, w stosunku do Dostawców, którzy zobowiązali się do stosowania QAA.

 

 

§2 ZAKRES I OBOWIĄZYWANIE

 

 1. Wszystkie zamówienia składane Dostawcy przez MARBOPUR oraz potwierdzenia zamówienia i zawarte na ich podstawie Umowy oraz Dodatkowe Ustalenia podlegają postanowieniom OWZ, z wyłączeniem innych wzorców umownych, chyba że Strony postanowią pisemnie pod rygorem nieważności o ich zmianie, modyfikacji lub wyłączeniu niektórych z nich od stosowania, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Umowy oraz Dodatkowe Ustalenia z Dostawcami w stosunku do Dostawców, którzy zobowiązali się do stosowania QAA, podlegają postanowieniom zarówno QAA jak i OWZ. W przypadku niedającej się usunąć sprzeczności pomiędzy postanowieniami QAA a OWZ, pierwszeństwo stosowania przysługuje postanowieniom QAA.
 3. OWU, Dodatkowe Ustalenia oraz, w stosunku do Dostawców, którzy zobowiązali się do stosowania QAA, stanowią integralną część Umowy a Strony Umowy zobowiązują się do stosowania ich postanowień w każdym przypadku, w którym zawarły Umowę lub/i przystąpiły do realizacji zamówienia.
 4. Wszelkie wcześniejsze obowiązujące w dniu wejścia w życie OWZ porozumienia lub ustalenia w zakresie uregulowanym w OWZ zawarte w formie pisemnej pomiędzy Stronami pozostają skuteczne, chyba że Strony postanowią inaczej w formie pisemnej lub MARBOPUR dokona ich wypowiedzenia (rozwiązania). W razie obowiązywania wskazanych porozumień lub ustaleń, postanowienia OWZ stosuje się w miarę możliwości uzupełniająco i odpowiednio.
 5. MARBOPUR oświadcza, że nie akceptuje jakichkolwiek warunków, wzorców umownych lub postanowień stosowanych przez Dostawcę. Dostawca przyjmując do realizacji zamówienie MARBOPUR wyraża zgodę na to, że stosowane przez niego warunki, wzorce umowne lub postanowienia nie będą miały zastosowania w Umowach z MARBOPUR, chyba że zostanie to wyraźnie i pisemnie pod rygorem nieważności uzgodnione przez Strony po wejściu w życie OWZ.

 

 

§3 WYKONYWANIE UMOWY

 

 1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy wykonywaniu Umów.
 2. Dane teleadresowe MARBOPUR, to:

MARBOPUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,

Adres: ul. Przemysłowa 6/10, Bielsko (64‑400 Międzychód),

Telefon:  48 95 748 20 81, Faks: 48 95 748 20 25,

Adres e-mail: logistyka@marbopur.com.pl,

Dodatkowe dane: KRS: 0000533553, NIP: 5951467266, REGON: 302518594.

 1. Za wyjątkiem wypadków w Umowach wskazanych – przewidujących tylko formę pisemną – kontakty oraz doręczenia związane z wykonywaniem Umowy mogą być dokonywane za pośrednictwem telefonu, faksu oraz poczty elektronicznej (e-mail) zgodnych z danymi teleadresowymi Stron oraz osób kontaktowych.
 2. Wszelkie ustalenia telefoniczne pomiędzy Stronami, aby były skuteczne muszą być każdorazowo potwierdzone przez Strony pisemnie lub za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

  

 

§4 ZAMÓWIENIA

 

 1. Dostawca dostarcza Towary lub/i świadczy Usługi zgodnie z uprzednio ustalonymi parametrami i właściwościami.
 2. Zamówienia obowiązują tylko wówczas, jeśli zostaną przekazane w formie pisemnej. Jako zachowanie formy pisemnej zamówienia uważa się także zamówienia przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub za pośrednictwem faksu.
 3. Po złożeniu zamówienia przez MARBOPUR, Dostawca w ciągu 3 dni roboczych przekazuje MARBOPUR w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub za pośrednictwem faksu potwierdzenie zamówienia obejmujące ustalenia Stron w przedmiocie zamówienia, w tym ewentualne zastrzeżenia do złożonego zamówienia. Niewniesienie przez Dostawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia pisemnych zastrzeżeń oznacza przyjęcie zamówienia do realizacji bez jakichkolwiek uwag.
 4. Potwierdzenie zamówienia określa oprócz danych Dostawcy:
 5. indywidualny numer zamówienia MARBOPUR,
 6. oznaczenie Towarów lub/i Usług,
 7. datę wykonania Towarów lub/i Usług  danego zamówienia,
 8. jeżeli Strony ustalą, że wysyłki Towaru dokonuje Dostawca – sposób i datę dostawy,
 9. cenę za Towary lub/i Usługi oraz sposób i termin płatności,
 10. przysługujące MARBOPUR rabaty i upusty,
 11. inne istotne elementy zamówienia. 
 12. Jeżeli przekazane MARBOPUR przez Dostawcę potwierdzenie zamówienia odpowiada złożonemu zamówieniu w zakresie: Towarów lub/i Usług, które mają zostać wykonane, dat wykonania i ewentualnego sposobu i dat dostawy, a także określa ustaloną przez Strony cenę, sposób i termin płatności, Umowę uważa się za zawartą. W innym wypadku, potwierdzenie zamówienia jest kontrofertą Dostawcy wobec zamówienia MARBOPUR, które dla zawarcia umowy MARBOPUR musi zaakceptować w formie pisemnej.

 

 

§5 DOSTAWY

 

 1. Dostarczane Towary lub/i Usługi muszą być wykonane oraz dostarczone zgodnie z zamówieniem.
 2. Dostawca zobowiązany jest wraz z towarem dostarczyć komplet dokumentów: WZ lub fakturę, list przewozowy, wymagane atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi oraz inne dokumenty warunkowane specyfiką Towarów lub/i Usług, jak i sposobem dostawy.
 3. Towary muszą być opakowane, oznakowane i etykietowane umożliwiając szybką identyfikację, czyli zawierać przede wszystkim oznaczenie towarów zgodnie z zamówieniem. Na dokumencie WZ lub fakturze powinien znajdować się numer zamówienia MARBOPUR, oznakowanie towaru zgodne z zamówieniem, ilość i jednostka miary.
 4. Dostawca na żądanie MARBOPUR musi dostarczyć certyfikaty lub atesty materiałowe stwierdzające zgodność dostarczonego Towaru z zamówieniem.
 5. Towary powinny być właściwie zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu.
 6. Ryzyko ponoszone jest zgodnie z warunkami dostawy według Międzynarodowych Reguł Handlu opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (Incoterms 2010). Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia MARBOPUR przyjmuje dopiero od momentu potwierdzonego pisemnie przez MARBOPUR odbioru towaru w miejscu przeznaczenia.
 7. Dostawa przed ustalonym terminem może mieć miejsce tylko za zgodą MARBOPUR z zastrzeżeniem, że zapłata będzie miała miejsce zgodnie z terminem ustalonym w zamówieniu.
 8. MARBOPUR ma prawo po upływie terminu dostawy domagać się odszkodowania za niezrealizowanie dostawy lub nabyć towar od osoby trzeciej lub odstąpić od Umowy. Przyjęcie opóźnionej dostawy nie powoduje rezygnacji z roszczeń. Za opóźnienie w dostawie MARBOPUR może żądać od Dostawcy pokrycia szkód i strat spowodowanych opóźnieniem oraz zapłaty kary umownej w wysokości 1% ceny Towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

 

 

§6 JAKOŚĆ

 

 1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania, dostarczenia Towarów lub/i świadczenia Usług o najwyższej jakości. Dostarczone Towary muszą być pełnowartościowe, trwałe i pozbawione jakichkolwiek wad materiałowych, projektowych lub wykonawczych.
 2. Dostawca oświadcza, że zaakceptował wymagania MARBOPUR odnośnie zamawianych Towarów, a wszystkie dostarczane przez niego Towary lub/i świadczone Usługi spełniają te wymagania.
 3. Dostawca ma obowiązek wcześniejszego poinformowania MARBOPUR o:
 4. zmianie materiałów lub surowców dotychczas stosowanych (zatwierdzonych przez MARBOPUR),
 5. zmianie procesu technologicznego lub metody produkcji.
 6. Dostawca zgadza się na przeprowadzenie audytu przez wyznaczonych przedstawicieliMARBOPUR w zakresie procesów produkcji i kontroli.
 7. W przypadku, gdy dostarczone Towary lub/i wykonane Usługi nie spełniają wymogów jakościowych MARBOPUR powiadamia Dostawcę o wadach wykrytych w przeciągu 5 dni roboczych od dnia ich zidentyfikowania. W tym zakresie Dostawca zrzeka się prawa do stwierdzenia zwłoki w przesłaniu powiadomienia o wadach. Zapłata należnej ceny nie jest równoznaczna z przyjęciem przez MARBOPUR wadliwych Towarów lub/i Usług.
 8. Wadliwe Towary Dostawca jest zobowiązany do wymiany na wolne od wad w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku, gdy Dostawca nie dotrzyma tych warunków MARBOPUR ma prawo do:
 9. nabycia towarów od osób trzecich na koszt i ryzyko Dostawcy,
 10. zwrotu wadliwych Towarów na koszt Dostawcy,
 11. wykonania prac naprawczych we własnym zakresie lub zlecenia ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy,
 12. zwrotu od Dostawcy wszelkich kosztów poniesionych przez MARBOPUR w związku z dostarczeniem wadliwych Towarów.

 

 

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

 

 1. Dostawca zobowiązuje się przy wypełnianiu Umowy przestrzegać odpowiednich przepisów prawnych i urzędowych. Towary i Usługi muszą spełniać wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Dostawca odpowiada, by MARBOPUR przez dostawę i zużycie Towaru nie naruszył praw osób trzecich do produktów, w tym patentów lub innych praw ochronnych Towarów, w tym wzorów użytkowych.
 3. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez MARBOPUR lub osoby trzecie, powstałe w wyniku lub w związku z wadliwym wykonywaniem przez Dostawcę lub podmioty, z których usług korzysta przy wykonywaniu Towarów i świadczeniu Usług, jak i usuwaniem wad.
 4. Jeżeli wystąpi szkoda, Dostawca jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym MARBOPUR oraz podjąć wszelkie racjonalne środki w celu jej zabezpieczenia i zapobieżenia dalszemu zwiększeniu, a następnie we właściwy sposób naprawić ją na koszt własny, chyba że MARBOPUR otrzyma pełny zwrot takich kosztów od ubezpieczyciela, lub też szkoda została spowodowania wyłącznie wskutek działania lub zaniechania MARBOPUR.
 5. Dostawca musi spełnić wymagania prawne wynikające z odpowiedzialności za produkt oraz wycofać produkt w przypadku reklamacji bądź akcji naprawczej z rynku.
 6. Dostawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podczas obowiązywania Umowy i jest zobowiązany do utrzymywania go pełnym zakresie w czasie obowiązywania Umowy. Jeśli wystąpi zdarzenie objęte ubezpieczeniem, Dostawca dostarczy informacje o wszystkich powiązanych zdarzeniach ubezpieczeniowych, okolicznościach i inne informacje wymagane przez ubezpieczyciela lub MARBOPUR.

 

 

§8 POCHODZENIE TOWARU

 

 1. Dostawca zobowiązuje się do przekazywania MARBOPUR zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, wszystkich wymaganych przez organy krajowej administracji skarbowej, w tym naczelników urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych deklaracji o pochodzeniu poszczególnych produktów.
 2. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone MARBOPUR niedogodności wynikłe z niewłaściwego lub nie czasowego dostarczenia wymaganych „Deklaracji dostawcy”, chyba że Dostawca nie jest odpowiedzialny za takie opóźnienia czy niewłaściwe wykonanie zobowiązań. Na życzenie MARBOPUR Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia dokładnych informacji potwierdzających pochodzenie jego produktów poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów celnych potwierdzonych przez organy krajowej administracji skarbowej.

 

 

§9 PŁATNOŚĆ

 

 1. Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi na podstawie wystawionej przez Dostawcę faktury VAT.
 2. Fakturę VAT należy wystawić na adres siedziby MARBOPUR.
 3. Ustalony przez Strony termin i sposób płatności będą każdorazowo wynikać z potwierdzenia zamówienia, Umowy lub Dodatkowych Ustaleń.
 4. Termin zapłaty faktury błędnie wystawionej liczony jest od momentu wpłynięcia faktury korygującej. Termin płatności zostaje wówczas odpowiednio przedłużony.
 5. Uregulowanie płatności nie jest potwierdzeniem wykonania przez Dostawcę zobowiązań wynikających z umowy.

 

 

§10 SIŁA WYŻSZA

 

 1. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, a także innych zdarzeń, na które Strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć (siła wyższa).
 2. Strona, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.
 3. Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
 4. Strona, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, jest obowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonywanie Umowy.

 

 

§11 GWARANCJA

 

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty odbioru Towaru lub/i wykonania Usługi o ile nie zostało to inaczej określone w Dodatkowych Ustaleniach.
 2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad Towaru lub/i Usługi, Dostawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie każdorazowo uzgodnionym z MARBOPUR, nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady, chyba że charakter wady będzie wymagał dłuższego czasu do jej usunięcia, o czym Dostawca bezzwłocznie poinformuje MARBOPUR.
 3. Zgłoszenie wady powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z pisemnym opisem wady bezzwłocznie po jej ujawnieniu.
 4. Wybór sposobu usunięcia wad (naprawa, wymiana wadliwego Towaru, ponowne wykonanie Usługi) będzie przysługiwał MARBOPUR.
 5. Niezależnie od zastrzeżonej gwarancji MARBOPUR może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Towaru na zasadach określonych w §6 OWZ.

 

 

§12 POUFNOŚĆ

 

 1. Dostawca zobowiązuje się do:
 2. zachowania w tajemnicy i nie ujawniania innym podmiotom Informacji Poufnych, w całości albo w części,
 3. ochrony i zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ujawnieniem, kradzieżą, utratą lub nieuprawnionym dostępem,
 4. wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz MARBOPUR.
 5. Nie stanowi naruszenia obowiązków wskazanych w ust. 1 ujawnienie Informacji Poufnych:
 6. powszechnie znanych lub wcześniej ujawnionych w sposób nienaruszających obowiązku zachowania poufności,
 7. za wyraźną, uprzednią zgodą MARBOPUR,
 8. przed właściwym organem w celu ochrony praw Dostawcy w sporze z MARBOPUR,
 9. jeżeli obowiązek ujawnienia danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit d) Dostawca zobowiązuje się do:
 11. poinformowania MARBOPUR o zaistnieniu obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych, zakresie w jakim mają zostać ujawnione oraz podmiocie, na rzecz, którego ujawnianie ma nastąpić, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wykluczają dokonanie takiego poinformowania,
 12. ujawnienia Informacji Poufnych jedynie w takiej części jaka jest wymagana przepisami prawa,
 13. poinformowania podmiotu na rzecz którego następuje ujawnienie o poufnym charakterze przekazywanych danych,
 14. powzięcia wszelkich racjonalnych działań celem zapewnienia, że ujawniane dane będą traktowane jako poufne przez podmiot, na rzecz którego następuje ujawnienie i wykorzystywane przez ten podmiot jedynie w celach uzasadnionych ujawnieniem.
 15. Obowiązek zachowania poufności dotyczy również Informacji Poufnych, do których Dostawca uzyskał dostęp lub przekazanych Dostawcy przed zawarciem niniejszej Umowy.
 16. Obowiązek zachowania tej tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.

 

 

§13 KLAUZULA SALWATORYJNA

 

W razie gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków Zakupu, Umowy, Dodatkowych Ustaleń lub QAA, w stosunku do Dostawców, którzy zobowiązali się stosować QAA było lub miało się stać nieważne, ważność całych Ogólnych Warunków Zakupu, Umowy, Dodatkowych Ustaleń oraz QAA, w stosunku do Dostawców, którzy zobowiązali się stosować QAA pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku, Strony zastąpią nieważne postanowienie innym, skutecznym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia.

 

 

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejsze OWZ wchodzą w życie w dniu 04.03.2019 roku.
 2. Każda zmiana OWZ będzie opublikowana przez MARBOPUR na stronie internetowej MARBOPUR, a Dostawca zobowiązuje się do jej bieżącego monitorowania i stosowania się do postanowień OWZ każdorazowo udostępnionego na stronie internetowej MARBOPUR.
 3. Do wszelkich stosunków prawnych pomiędzy MARBOPUR a Dostawcą stosuje się prawo polskie.
 4. W razie zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności językowych lub interpretacyjnych pomiędzy polską wersją językową OWZ a innymi wersjami językowymi, wiążąca jest wersja polska, chyba że Strony postanowią inaczej w Umowie.
 5. Strony zobowiązują się rozwiązywać wszelkie wynikłe spory w drodze negocjacji.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów sądowych będzie Sąd właściwy dla siedziby MARBOPUR.

 

 

General purchase conditions binding all contractors

MARBOPUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

Document number: PG02_OWZ_rev.01

ISO 9001:2015 IATF 16949:2016

Review Number: 01

Date of review: 2019-03-04

 

 

§1 DEFINITIONS

 

W In theGeneral Purchase Conditions (GPC) the terms presented below have the following meanings:

 1. Additional Arrangements additional provisions of the Parties consistent with the GPC regarding in particular the matter not regulated by the GPC or matters, in which the General Purchase Conditions allow for a different regulation, such as pricing, details of payment, parameters and characteristics of individual products, production technology, method of delivery / acceptance of Goods and / or Services,
 2. Supplier – an entity receiving orders from MARBOPUR for the production and / or delivery of Goods and / or provision of Services, being Polish or foreign: a natural person, legal person or organizational unit that is not a legal person, the law or legislation of which or a competent authority of a foreign country grants legal capacity to conduct in their own name, business or professional activity,
 3. Confidential Information – all information not disclosed to the public regarding MARBOPUR, its employees, associates, contractors, shareholders, regardless of the form of which they were passed on. Suppliers who may have obtained access to information through MARBOPUR, its employees, associates, contractors, shareholders, or to which they obtained access in connection with the provision of Services for MARBOPUR, in particular of know-how, of technical, technological, financial, organizational, legal, personal (including personal data), commercial or other nature with economic value,
 4. MARBOPUR – Marbopur spółka z ograniczonąodpowiedzialnością sp.k.with its registered office in Bielsko, entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court Poznań - NoweMiasto and Wilda in Poznań, 9th Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000533553,
 5. QAA – quality assurance agreement about providing quality determining the basic requirements of the quality system of the Supplier
 6. Parties (Party) – including MARBOPUR and the Supplier (separately MARBOPUR or Supplier),
 7. Goods – goods including raw materials and products subject to the order placed by MARBOPUR,
 8. Service (Services) –  services provided by the Supplier on the order of MARBOPUR,
 9. Agreement – agreement between the Parties regarding the purchase of a specific batch of Goods and / or Services with the content primarily resulting from the order, order confirmation, GPC, Additional Settlements of the Parties and QAA, in relation to Suppliers who have committed to the use of QAA.

 

 

§2 SCOPE AND CONDITIONS

 1. All orders submitted to the Supplier by MARBOPUR and order confirmations and contracts concluded under them and the Additional Settlements are subject to the provisions of the GPC, with the exception of other contractual patterns, unless the Parties decide in writing to be valid, or otherwise to exclude some of them from use, with subject to paragraph2 below.
 2. Agreements and Additional Agreements with Suppliers in relation to Suppliers who have committed to the use of QAA are subject to the provisions of both QAA and GPC.In the event of an inconsistent conflict between the provisions of QAA and GPC, priority is given to the provisions of the QAA.
 3. GPC, Additional Arrangements and, in relation to Suppliers who have committed to the use of QAA, form an integral part of the Agreement and the Parties to the Agreement undertake to apply their provisions whenever they have entered into an Agreement or / and have proceeded with thecontract.
 4. Any prior agreement in force at the date of entry into force of the GPC Agreement or arrangement in the scope specified in the GPC concluded in writing between the Parties shall remain effective unless the Parties agree otherwise in writing or MARBOPUR shall terminate them (solutions).In the event of the aforementioned agreements or arrangements, the provisions of the GPC shall be applied as far as possible and as appropriate.
 5. MARBOPUR declares that it does not accept any terms, contractual patterns or provisions applied by the Supplier.By accepting the MARBOPUR order, the supplier agrees that the terms, contractual patterns or provisions applied by it will not apply to the Agreements ofMARBOPUR, unless it is expressly and in writing under pain of nullity agreed upon by the Parties after the entry into force of the GPC.

 

 

§3 PERFORMANCE OF THE AGREEMENT

 1. The Parties undertake to cooperate closely in the performance of the Agreements.
 2. Contact details for MARBOPUR, are:

MARBOPUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,

Addres: ul. Przemysłowa 6/10, Bielsko (64‑400 Międzychód),

Phone:  48 95 748 20 81, Faks: 48 95 748 20 25,

E-mail: logistyka@marbopur.com.pl,

Additional Data: KRS: 0000533553, NIP: 5951467266, REGON: 302518594.

 1. With the exception of casesindicated in Agreements - stipulatingonly the written form - contacts and deliveries related toperformance of the Contract may be effected by means of telephone, fax and electronic post (e-mail) consistent with the contact details of the Parties and contact persons.
 2. All telephone arrangements between the Parties to be effective must be confirmed each time by the Parties in writing or by fax or via electronic post (e-mail).

  

 

§4 ORDERS

 1. The Supplier provides Goods and / or provides Services in accordance with predetermined parameters and properties.
 2. Orders are valid only if they are submitted in writing.As a preservation of the form of a written order, orders sent for are also consideredvia email or via fax.
 3. After submitting the order by MARBOPUR, the Supplier shall provide MARBOPUR within 3 working daysin writing or via electronic post (e-mail) or via fax confirmation of the order including the arrangements of the Parties insubject of the order, including any reservations to the order.The Supplier must respond in case of any complaints within 3 business days from the date of receipt of the order in writing, otherwise the order is considered accepted for execution without any comments.
 4. The order confirmation is determined in addition to the Supplier's data:
  -individual order number MARBOPUR,
  -designation of Goods and / or Services,
  -the date of performance of the Goods and / or Services of the order,
  -if the Parties agree that the dispatch of the Goods is made by the Supplier - the method and date of delivery,
  -Price for Goods and / or Services and the method and date of payment,
  -MARBOPUR's rebates and discounts
 5. If the order confirmation delivered to MARBOPUR by the Supplier corresponds to the order placed in the scope of: Goods and / or Services to be performed, dates of completion and possible method and dates of delivery, as well as specifies the price, method and means established by the Partiesdue date, the Contract is considered as concluded.Otherwise, the order confirmation is a counter-offer of the Supplier against the MARBOPUR order, which must be accepted in writing for the conclusion of the MARBOPUR contract.

 

 

§5 DELIVERY

 1. Supplied Goods and / or Servicesmust be made and delivered in accordance with the order.
 2. The Supplier is obliged to provide along with the goods a set of documents: WZ (inventory issue) or invoice, bill of loading, required attestations, certificates, manuals and other documents conditioned by the specificity of the Goods and / or Services, as well as the delivery method.
 3. The goods must be wrapped, labeled and marked so that they can be quickly identified, that is, they should contain, in particular, the goods' identification in accordance with the order. The WZ document or invoice should contain the MARBOPUR order number, the goods' marking in line with the order, quantity and unit of measure.
 4. Upon request, MARBOPUR must provide certificates or attests of materials confirming the compliance of the delivered Goods with the order.
 5. Goods should be properly secured in a way that prevents damage during transport.
 6. The risk is incurred in accordance with the delivery terms of the International Trade Rules developed by the International Chamber of Commerce (Incoterms 2010). The risk of accidental loss or damage of MARBOPUR is accepted only from the moment that MARBOPUR has confirmed receipt of the goods at the place of destination.
 7. Delivery before the set date may take place only with the consent of MARBOPUR with the reservation that the payment will take place in accordance with the date set in the order.
 8. MARBOPUR has the right after the expiration of the delivery period to demand compensation for non-delivery or purchase of goods from a third party or withdraw from the Agreement. Acceptance of a delayed delivery does not result in the resignation of claims. For delay in delivery, MARBOPUR may require the Supplier to cover damages and losses caused by delay and to pay a contractual penalty in the amount of 1% of the Goods price for each commenced day of delay.

 

 

§6 QUALITY

 1. The Supplier undertakes to perform, deliver the Goods and / or provide Services of the highest quality. The delivered goods must be wholesome, durable and free from any material, design or performance defects.
 2. The Supplier declares that he has accepted the MARBOPUR requirements for the ordered Goods, and that all Goods and / or Services provided by him meet these requirements.
 3. The supplier is obliged to inform MARBOPUR in advance about:
  - changing materials or raw materials used so far (approved by MARBOPUR),
  - change of the technological process or production method.
 4. The supplier agrees to conduct an audit by appointed representatives of MARBOPUR in the scope of production and control processes.
 5. In the event that the delivered Goods and / or Services performed do not meet the quality requirements, MARBOPUR shall inform the Supplier about defects detected within 5 working days from the date of their identification. In this respect, the Supplier waives the right to declare a delay in sending a defect notification. The payment of money owed is not tantamount to acceptance by MARBOPUR of defective Goods and / or Services.
 6. The supplier is obliged to exchange Defective Goods for those free from defects within 5 business days. In the event that the Supplier fails to meet these conditions, MARBOPUR has the right to:
  - the purchase of goods from third parties at the expense and risk of the Supplier,
  - return of defective Goods at the expense of the Supplier,
  - performing repair works on their own or ordering them to a third party at the Supplier's cost and risk,
  - return from the Supplier all costs incurred by MARBOPUR in connection with the delivery of defective Goods.

 

 

§7 RESPONSIBILITY FOR THE PRODUCT

 1. The Supplier undertakes to comply with relevant legal and official regulations when completing the Contract. Goods and Services must meet the requirements of health and safety at work regulations.
 2. The Supplier shall be responsible for ensuring that MARBOPUR does not infringe the rights of third parties of products, including patents or other protection rights of the Goods, including utility models.
 3. The Supplier shall bear full responsibility for damages to a person or property incurred by MARBOPUR or third parties arising as a result of or in connection with faulty performance by the Supplier or entities whose services it uses in the performance of the Goods and the provision of Services and removal of defects.
 4. If damage occurs, the Supplier is obliged to immediately notify MARBOPUR and take all reasonable measures to protect it and prevent further increase, and then properly repair it at its own cost, unless MARBOPUR receives a full refund of such costs from the insurer, or the damage was caused solely by the act or omission of MARBOPUR.
 5. The supplier must meet the legal requirements arising from product liability and withdraw the product in the event of a complaint or a corrective action from the market.
 6. The Supplier must have civil liability insurance during the term of the Agreement and is obliged to maintain it to its full extent during the term of the Agreement. If an insured event occurs, the Supplier will provide information on all related insurance events, circumstances and other information required by the insurer or MARBOPUR.

 

 

 

§8 ORIGIN OF GOODS

 1. The Supplier undertakes to provide MARBOPUR both during the term of the Agreement and after its completion, with all declarations of origin of individual products required by the national tax administration authorities, including heads of tax offices and customs and tax offices.
 2. The Supplier is liable for any inconvenience caused to MARBOPUR resulting from improper or delayed delivery of the required "Supplier's Declaration", unless the Supplier is not responsible for such delays or improper performance of obligations. At the request of MARBOPUR, the Supplier is obliged to provide accurate information confirming the origin of its products by presenting appropriate customs documents confirmed by the authorities of the national tax administration.

 

 

§9 PAYMENT

 1. Settlement between the Parties will take place on the basis of a VAT invoice issued by the Supplier.
 2. A VAT invoice should be issued to the address of the registered office of MARBOPUR.
 3. The time and method of payment agreed by the Parties will always result from order confirmation, Agreement or Additional Agreements.
 4. The date of payment of an invoice incorrectly issued is counted from the moment of receipt of a corrected invoice. The payment deadline is then extended accordingly.
 5. Payment settlement is not a confirmation of the Supplier's performance of obligations under the contract.

 

 

§10 FORCE MAJEURE

 1. The Parties agree that they are not responsible for the effects resulting from force majeure, in particular fire, flood, terrorist attack, natural disasters, as well as other events on which the Parties have no influence and which they could not avoid (force majeure).
 2. The party that caused the difficulties in the performance of the contract as a result of force majeure is obliged to immediately inform the other Party about the occurrence and cessation of force majeure.
 3. Failure to notify or delay in notifying the other Party of the occurrence of force majeure will cause that the party will not be able to effectively invoke force majeure as a reason for waiver of liability for non-performance or improper performance of the Agreement.
 4. The Party that has caused difficulties in the performance of the Agreement as a result of force majeure is obliged to take all possible and right actions envisaged to minimize the impact of force majeure on the performance of the Agreement.

 

 

§11 WARRANTY

 1. The warranty period is 24 months from the date of receipt of the Goods and / or performance of the Service, unless otherwise specified in the Additional Settlements.
 2. If the Goods and / or Services are found defective during the warranty period, the Supplier undertakes to remove them free of charge within the time agreed with MARBOPUR, not longer than 14 days from the date of reporting the defect, unless the nature of the defect will require a longer time to remove it, of which the Supplier will inform MARBOPUR without delay.
 3. Reporting a defect should take place in writing together with a written description of the defect immediately after its disclosure.
 4. The choice of the method of removing defects (repair, replacement of defective Goods, re-performance of the Service) will be due to MARBOPUR.
  Irrespective of the warranty, MARBOPUR may exercise the rights under the warranty for defects of the Goods under the terms specified in §6 of the GCP.

 

 

§12 CONFIDENTIALITY

 1. The supplier undertakes to:
  - maintain confidentiality and not to disclose Confidential Information to other entities, in whole or in part,
  - protect and secure Confidential Information against disclosure, theft, loss or unauthorized access,
  - use Confidential Information only for the purpose of providing services to MARBOPUR.
 2. It does not constitute a breach of the obligations set out in paragraph1 to disclose Confidential Information:
  - commonly known or previously disclosed in a manner that does not violate the obligation of confidentiality,
  - with the express prior consent of MARBOPUR,
  - before the competent authority, to protect the Supplier's rights in a dispute with MARBOPUR,
  - if the obligation to disclose data results from generally applicable laws.
 3. In the case referred to in paragraph.2 letter d) The supplier undertakes to:
  - inform MARBOPUR about the obligation to disclose Confidential Information, the scope in which they are to be disclosed and the entity for whose disclosure is to occur, unless generally - applicable laws preclude such disclosure,
  - disclose Confidential Information only in the part required by law,
  - informthe entity on behalf of which disclosure is made about the confidential nature of the data transferred, take all reasonable measures to ensure that the disclosed data will be treated as confidential by the entity for which the disclosure and use of the data is made only for purposes justified by disclosure.
 4. The confidentiality obligation also applies to Confidential Information, to which the Supplier has obtained access or provided to the Supplier before the conclusion of this Agreement.
 5. The obligation to maintain this secret is not limited in time.

 

 

 

§13 SALVATORY CLAUSE

 

In the event that any of the provisions of the General Terms of Purchase, Agreement, Additional Agreements or QAA, in relation to Suppliers who have committed to use QAA was or will be invalid, the validity of the entire General Terms of Purchase, Agreement, Additional Agreements and QAA, in relation to Suppliers who have undertaken to use QAA remain unaffected by this in its remaining part.In this case, the Parties shall replace the invalid provision with another, legally effective provision that will reflect the intended economic purpose of the invalid provision as faithfully as possible.

 

 

§14 FINAL PROVISIONS

 1. These GPC shall enter into force on04.03.2019.
 2. Each change to the GPC will be published by MARBOPUR on the MARBOPUR website, and the Supplier undertakes to monitor it on an ongoing basis and to comply with the provisions of the GPC provided each time on the MARBOPUR website.
 3. The Polish law applies to all legal relations between MARBOPUR and the Supplier.
 4. If there are any language or interpretation discrepancies between the Polish version of OWZ and other language versions, the Polish version shall prevail unless the Parties agree otherwise in the Agreement.
 5. The parties undertake to solve any disputes arising through negotiations.
 6. The competent court for resolving any disputes will be the court competent for the registered office of MARBOPUR.